Zásady pro nakládání s osobními údaji

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

1.INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Bc. Marcel Chantúr - Devilsport, IČO 73949451, se sídlem Přerov, nábř. Protifašistických bojovníku 3119/8 (dále jako "Společnost" nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.


2.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

2.1Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

2.1.1Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

 • (a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
 • (b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 • (c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo ,dodací adresa (pokud jste podnikatel).

2.1.2Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

 • (a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 • (b) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.1.3Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

 • (a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 • (b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 • (c) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.2Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírán/í smlouvy a v dprůběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).


3.JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

3.1Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • (a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 • (b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
 • (c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • (d) řešení Vašich reklamací a stížností;
 • (e) plnění našich zákonných povinností; a
 • (f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

3.2Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

3.3Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.4V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.


4.PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 • (a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • (b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 • (c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

4.2S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail chantur@devilsport.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.


5.KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5.1Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • (a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
 • (b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

5.2Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.


6.CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME

6.1Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

6.2Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

6.3Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

6.4V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • (a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
 • (b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: chantur@devilsport.cz, dopisem na adresu společnosti Bc. Marcel Chantúr - Devilsport Přerov, nábř. Protifašistických bojovníku 3119/8.

7.JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

7.1V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • (a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • (b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • (c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • (d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • (e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • (f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • (g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • (h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7.2Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.


8.JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

8.1Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.


9.POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

9.1Kromě webové adresy DevilSport.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná v sídle společnosti. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

9.2Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 774 000 190 nebo +420 581 215 607 - pevná linka, elektronicky na e-mail adrese chantur@devilsport.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

Na trhu od roku 2005

Na trhu
od roku 2005

Nad 3000,- poštovné zdarma

Nad 2000,-
poštovné zdarma

Doručujeme i na Slovensko

Doručujeme i na
Slovensko a Polsko

Zákaznický servis

Zákaznický
servis

Poradíme Vám

Poradíme
Vám

Osobní odběr

Osobní odběr
bez poštovného

cze rep

1. Kamenná provozovna (osobní odběr)

DEVIL SPORT

Smetanova 911/11

789 85

Mohelnice

+420 774 000 190

zobrazit na mapě

iconpoint Kamenná provozovna
Mohelnice

Smetanova 911/11, 789 85 (osobní odběr, možnost platby kartou).